Contact Us
  Address: Xu Jia Lou Industrial Zone

  Postcode:271000

  TEL:  +86-538-6217673

  FAX:  +86-538-6200668

  WEBSITE: www.dongyuejx.com

  MAIL: lidong@dongyuejx.com

     wuhp@sina.com